H E L H E T

Gestaltterapi og coaching


Gestaltterapi

Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning som så sitt utspring på 1950-tallet, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Gestaltterapi er en humanistisk terapi, og bygger på en filosofi om at vi alle er ansvarlige for våre valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Målet med terapien er å øke din bevissthet, slik at du tydeligere kan erkjenne deg selv og dine valg.

Gestalt handler om helhet og tar som utgangspunkt at våre tanker, følelser og handlinger må ses i lys av våre erfaringer, i møte med våre omgivelser. I terapien er vi opptatt av hele mennesket og jobber mot å øke bevisstheten på kropp, følelser og tanker gjennom samtaler og eksperimenter.

Ingen kan endre på det som har skjedd, men man kan jobbe med hvordan en har det her og nå. Vi har alle sider vi er fornøyd med, mens andre er vi ikke så glade i. Andre sider igjen er vi helt uoppmerksomme på. Mange av sidene i oss, som vi kan se på som ulike mønstre vi handler etter, ligger i oss på et dypt plan, utenfor vår bevissthet. Mønstrene kan ses på som vaner, verdier, normer, overbevisninger eller væremåter. Det vi en gang i livet trengte og som var hensiktsmessig for oss, kan i dag skape problemer. Dette kan komme til uttrykk i relasjoner eller konkrete situasjoner. Vi kan ha en opplevelse av å stå fast, at livet ikke er slik vi ønsker. Når vi mennesker forstår mer av hvem vi er, er det lettere å akseptere oss selv og gi oss den omsorgen og omtanken vi trenger.

Hvordan foregår terapien?

I gestaltterapi er vi opptatt av hele mennesket. I terapien øker vi bevisstheten på kropp, følelser og tanker gjennom samtaler og eksperimenter. Eksperimenter er en måte å hjelpe deg til å kunne på nye måter utforske eksempelvis en indre eller ytre konflikt, det å stå fast eller et tema som enten dukker opp eller er sentralt for deg. Det kan handle om tidligere uferdige opplevelser, kriser eller egenutvikling. Framfor å bare snakke om, kan du bli invitert til å handle eller gjøre. Dette kan eksempelvis være alt fra så lite som å endre kroppsposisjon når du snakker, til å spille ut ulike sider av en konflikt. Eksperimenter er en måte å utforske sammen på, og blir alltid til i situasjonen i samarbeid mellom klient og terapeut. Ofte får du som klient nye oppdagelser og innsikter når vi jobber sammen på denne måten.

Som gestaltterapeut vil jeg ikke tolke og analysere deg. Jeg kommer heller ikke til å gi deg råd. Som terapeut er jeg ikke en ekspert som har svarene for deg, men vil støtte prosessen din på ulike måter slik at du kan finne dine egne svar. Oppmerksomheten min vil være på den nåværende situasjonen og her-og-nå opplevelsen som oppstår når vi er sammen.

Terapien består blant annet av bevisstgjøring av det som oppstår i møte mellom terapeut og klient. Vi blir til i møte med andre, og på ulike måter med forskjellige mennesker og situasjoner. Derfor jobber vi med utgangspunkt i relasjonen og gjennom det skjer her og nå. Det som skjer mellom terapeut og klient, gjenspeiler ofte det som ellers skjer i klientens relasjoner. En terapitime blir på mange måter ditt personlige laboratorium. Gjennom å utforske det som skjer her og nå, kan du få en ny forståelse av egen situasjon og nye måter å være i verden på kommer til syne.

Pris terapi

Siden jeg er gestalterapeut under utdanning tilbyr jeg terapi til redusert pris. En terapitime varer i 60 minutter og koster 500 kr. inkl. MVA.